Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jun 2017

Reported Crimes


                                                                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:22-06-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ.ಆರ್ . ಪಿ.ಎಸ್..  (ಕಾ.ಸು)   ರವರು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ   ಮೂಲ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ:22-06-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗರತ್ನ.ಆರ್. ಪಿ.ಎಸ್.. ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದತ್ತಾತ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಧಾನದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.. (ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರಾದ 1)ಸಿದ್ದಪ್ಪ 2) ಭರತ ಕುಮಾರ  3) ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ 4)ಹನುಮಂತ  5) ಬಡೆಸಾಬ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ರಾಯಚೂರು ರವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಓಡಿ ಹೋದವರು 6) ಶಾಮು 7) ಶಾಮು  ಸಿಕ್ಕವರಿಂದ  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದವರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.900/-,ಪಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಗದು ಹಣ 300/-ರೂಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1200/- ರೂಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.58/2017 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :24.06.2017 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                           

24 Jun 2017

Reported Crimes


                                                                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ಇತರೆ .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
                 ದಿನಾಂಕ : 22-06-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ, ಚಳ್ಳೂರು, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾ: ವಡ್ಡರ, : ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಸಾ: ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.  ರವರು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 1) ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ನಗರ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, 2) ಹನೀಪ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಾಬ್, ದಿದ್ದಿಗಿ, : ತಾ.ಪಂ ಕೆಲಸಗಾರ, ಸಾ: ಕೋಟೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಂಧನೂರು, 3) ದೂದನಾನ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಾಬ್, ದಿದ್ದಿಗಿ, : ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾ: ಕೋಟೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವರು ಬಂದು ಕು.ನಸ್ರೀನ್ ಇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಏನಲೇ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿಯೇನಲೇ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಎಂದು ಬೈದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದೇ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 132/2017 ಕಲಂ: 341, 323, , 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-

           ದಿ.22.06.2017 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಫೂಲಮಾಲಾ ಮಂಡಲ್ ಗಂಡ ಅಮಲಮಂಡಲ್ 40 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ನಮಶೂದ್ರ,  ;-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ;-ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ನಂಬರ್ 2.ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ಈಕೆಯ  ತಮ್ಮ ಬಿಪ್ರೋ ಗೋಲ್ದಾರ ಈತನ ಮಾವನಾದ ಅಮಲಮಂಡಲ ಹಾಗು ಇತರೇ 5-ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂಬರ್ ಕೆ..26-ಟಿಎ-6357 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹೊಸ ಟ್ರಾಲಿ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.RFW-75-2015 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಹೂರಲು ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು,ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆರ್.ಹೆಚ್,ಕ್ಯಾಂಪ್.ನಂ,2 ರಿಂದ 5 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಹೆಚ್,ಕ್ಯಾಂಪ್.ನಂ,2 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಿ.ಮಿ.ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರೆಟನೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಈತನ ಹೊಲ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹರೆಟನೂರು ಹುಸೇನಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಕೆಳಗೆ ಹುಸೇನಪ್ಪನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಚಿ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅಮಲಮಂಡಲ್ ಈತನು ಟ್ರಾಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ, ಬಲ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,   ಗುನ್ನೆ ನಂ;  127/2017. ಕಲಂ. 279, 304() ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು  187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ದಿನಾಂಕ 21.06.2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æà ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ E£ÁzÀSÁ£ï ZÉÆÃ¥ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgÀ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ, vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ಈತನ ಮಗನಾದ ಗಾಯಾಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36/  ಇ.ಇಫ್-1310 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಸಾಗರದಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮೂರಾದ ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಖಾಸೀಂಸಾಬ ಈತನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎಲ್-39/ಬಿ-7381 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದಾ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಎಡತಲೆಗೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಾ 108 ಆಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗುಸಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ವಿರುಧ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå & PÀ®A176/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :23.06.2017 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.